Skip to content

Tjänster

Miljö – Avfalls och Resurshanteringstjänster vi tillhandahåller:

tjanst_deponier

Deponigas

Åsas specialområde och passion. Genom att minska utsläpp av framför allt metan från deponier och annan avfallshantering (biogasanläggningar, komposter…) reducerar vi klimatpåverkan av utsläpp och det kan vi och ska vi göra!

Med engagemang och kunskap kan vi hjälpa er att ni minska utsläppen av klimatskadlig metan från era avfallsanläggningar.

Seren har mycket erfarenhet av deponigasprojekt många länder; från design och konstruktion av aktiva gasuttagssystem och passiva metanoxidationssystem, utredningar och riskbedömningar, gasmätningar, modellering av gasbildning och gasspridning i GasSim. Seren håller utbildningar, har skrivit vägledningarna och deltar i forsknings- och utvecklingsprojekt.

Deponier

Vi kan stötta er med alla frågor gällande deponier; konstruktion av nya celler, sluttäckningar, masshantering, upphandling, byggledning, kvalitetssäkring, deponeringsförfarande, riskbedömningar, miljötillståndsansökningar mm. Vi har erfarenhet av alla typer deponier; deponier utan bottentätning såväl som moderna deponier för inert, icke-farligt avfall och farligt avfall.  

tjanst_deponigas
tjanst_gasimark

Gas i mark

Gas i mark, oavsett ursprung och källa, är i Skandinavien en ofta förbisedd risk, som kan få otrevliga konsekvenser. Markgasen kan komma från gamla havsbottnar, torv, muddermassor och gamla deponier bland annat och kan påverka exploateringsprojekt och utgöra en risk för brand, explosion och hälsoproblem.

Seren tar med sig erfarenhet från Storbritannien där Åsa var, och fortfarande är, aktiv i the Ground Gas community och deltar i alla CIRIA (Construction Industry Research and Information Association) seminarium i ämnet för att vara à jour.

Vi utför utredningar och riskbedömningar vid gasförekomst i mark inför exploatering; gaskälla, gasmätningar, riskbedömningar och -beräkningar, rekommendationer för åtgärder och tar fram förslag på byggnadstekniska åtgärder baserat på BS8485:2015+A1:2019.  

Lakvatten

Seren har även mycket erfarenhet av lakvattenhantering och -rening. Vi gör lakvattenutredningar, och bedömningar, projektledning, vattenbalanser och byggledning av lakvattenbehandlingsanläggningar.

tjanst_lakvatten
tjanst_projektledning

Projektledning

Projektledning av projekt inom avfall- och resurshantering, till exempel tillståndsansökningar och byggledning.

Vi arbetar gärna internationellt och har erfarenhet från länder som i Storbritannien, Sverige, Danmark, Norge, Litauen, Sydafrika, Ryssland, Belarus och Polen. Arbetsspråken är svenska, engelska och franska.  

Outdoor Pursuits

tjanst_outdoor

Vi har många års erfarenhet av att organisera, guida och lära ut frilufts- och äventyrsaktiviteter. Matt är utbildad instruktör och/eller guide i havskajak, mountain bike, power boat/RIB, bergsvandring och klättring, trail running och rodd. Han är också certifierad naturguide på Kullaberg.

Seren AB samarbetar med andra frilufts- och äventyrsföretag i nordvästra Skåne, och tillsammans med dem kan vi sätta ihop aktiviteter och program för att ge Er den bästa upplevelsen.

Våra samarbetspartners