Skip to content

Projekt

Byggledning Sluttäckning Tjörröd Deponi, NSR

Byggledning och projektledning för sluttäckning av etapp 1B och etapp 1C (totalt 7ha) Tjörröds deponi, Höganäs. Projektet omfattar förutom sluttäckningskonstruktionen även lakvattendammar, lakvattendränering, avskärande dränering för grundvatten samt biofönster för deponigaskontroll.

I projektledningen ingår bl a kontakter med tillsynsmyndigheten, koordinering av masshantering med entreprenadarbeten för effektiv återvinning och användning av massor, budgetkontroll samt sammanställning av slutrapport. I projektet användes bara återvunna material (förutom tätskikt) då slaggrus användes som avjämningsskikt, en biprodukt från en närliggande industri, s k tunnelugnskalk, samt olika schaktmassor som täckmassor.

Period: 2020 – 2023

Gas i Mark vid sågverksområde, Huntonstranda, Norway

Ett tidigare timmer- och flisverksområde vid sjön Mjösas strand skulle utvecklas till bostads- kontors- och verksamhetsområde. Stora mängder bark- och flismaterial fanns kvar i marken.  Utförliga gasmätningar visade höga till mycket höga koncentrationer av metan i marken. Efter en gasriskbedömning enligt BS8485 uteslöts byggnation av enfamiljshus om inte hela gaskällan fraktades bort.  Anpassad byggnation av andra typer var möjligt om byggnadstekniska åtgärder genomförs.

Period: 2020

Besiktning av biogasanläggning vid fiskindustri, Smögen

En förstagångsbesiktning av en ny biogasanläggning utfördes av Seren AB. Verksamheten består av en reningsanläggning av processvatten från närliggande fiskberedningsindustrier med en biogasanläggning som behandlar slam från reningsanläggningen samt annat nedbrytbart substrat. Biogasen återförs till en av industrierna där den ersätter propan samt förbränns i en gasmotor som genererar el och varmvatten till interna processer samt till närliggande industrier. Rötat slam återförs till närliggande jordbruk som biogödsel.

Vid besiktningen har en genomgång skett av hur verksamheten efterlever gällande miljöbeslut. Rutiner, journalföring m m ingående i egenkontrollen har kontrollerats, liksom att egenkontrollprogrammet uppfyller kraven i förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll. Vidare gjordes en avsyning av olika anläggningsdelar.

Period: 2020

Förbättrad deponigashantering, NSR Filborna, Sweden

En av Sveriges större hushållsdeponier hade ett stort men ineffektivt deponigassystem. Mätning av ytemissioner visade att metanutsläpp sker genom deponiytan. En besiktning gjordes av det befintliga gasuttagssystemet, en design av ett kompletterande uttagssystem gjordes. NSR fick Klimatsklivsbidrag för uppgraderingen vilket genomfördes i två steg. I fas 2 uppgraderades deponigasanläggningen med en ny kompressor, en ny fackla och två deponigasmotorer. I fas 3 kommer ytterligare gasbrunnar installeras. Utvärdering av uttagssystemets effektivitet görs genom uppföljning av driftsdata i kombination med årliga ytemissionsmätningar. Det förbättrade gasuttaget ska leda till minskade utsläpp av klimatskadliga gaser vilket bidrar till att möta klimatmål satta av Helsingborgs Stad.

Fas 1: 2019- 2021
Fas 2: 2023
Fas 3: 2024

Bedömning a deponigaspotential i sju deponier i Ghana

Sju deponier i olika regioner i Ghana besöktes och bedömdes hur väl deras deponigaspotential skulle kunna exploateras för deponigasuttag till elproduktion. Stora mängder organiskt avfall deponeras i Ghana, men även om det resulterar i hög deponigaspotential, visade det sig att förutsättningarna varierar stort. En del deponier är för utspridda och avfallsdjupet inte tillräckligt för anaeroba förhållanden, en del deponier har ingen möjlighet att anslutas till ett elnät. Andra deponier skulle lämpa sig mycket bra för deponigasuttag.

Lakvattenbehandling Kaupiai, Litauen.

Tauragė regionala deponin, Kaupiai, har en omvänd osmos-anläggning för lakvattenbehandling, Den är dyr i drift och kräver mycket underhåll. En förstudie gjordes där förutsättningarna för att byta lakvattenbehandlingssystemet utvärderades utifrån de platsspecifika förhållanden. Vid ett platsbesök inspekterades den befintliga anläggningen och förutsättningar för att bygga om det gjordes. Rekommendationen var att byta till ett biologiskt system baserat på nitrifikation/denitrifikation.

Period: 2022